为有牺牲多壮志读音 为有牺牲多壮志的为读几声

2021-07-01 09:48:07
A+ A-

为有牺牲多壮志读音

原文赏析:

,别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。,

拼音解读

:,bié mèng yī xī zhòu shì chuān ,gù yuán sān shí èr nián qián 。

hóng qí juàn qǐ nóng nú jǐ ,hēi shǒu gāo xuán bà zhǔ biān 。

wéi yǒu xī shēng duō zhuàng zhì ,gǎn jiào rì yuè huàn xīn tiān 。

xǐ kàn dào shū qiān zhòng làng ,biàn dì yīng xióng xià xī yān 。

为有牺牲多壮志的为读几声

为的读音是wéi,声母是w,韵母是ei,声调是第二声。为的意思是:因为。

责任编辑:乔娇 E0002
点击查看全文(剩余0%)

精彩推荐